bia webeta begir age doost dari
علمی 

مديريت مگس هاي ميوه

 

   -  مبارزه شيميايي :

براي مبارزه شيميايي عليه حشرات بالغ در اواسط بهار بايستي درختان با سموم ديپتركس، ديازينون و يا    مالاتيون سمپاشي نمود. بهترين موقع سمپاشي يك هفته قبل از تغيير رنگ ميوه ها است . اين مبارزه بايستي  به صورت همه گير انجام شود. سم ديازينون 60% EC  به نسبت يك درهزار و سم ديپتركس به نسبت دو در هزار بهمراه ماده جلب كننده شامل يك كيلوگرم ملاس چغندر قند يا شكر در100 ليتر آب معمولا عليه اكثر مگس هاي كامل بكار مي روند.

در تركيه در سالهاي 79 - 1976 استفاده از سموم برونوفوس  4%  يا 2/1% باعث كنترل 67/76 تا 15/6  درصد مگسهاي بالغ شده است بهترين نتيجه سمپاشي برعليه حشرات بالغ است. اين سمپاشيها تا يك هفته قبل از برداشت محصول ادامه مي يابد.

در ايتاليا در سال1976 برروي  دو ماده  دور  كننده شامل  Soybean Lecithin, Orthodiphenyl آزمايشهايي انجام شد كه هر دو ماده از نشستن حشره بالغ و تخمگذاري بر روي ميوه جلوگيري مي نمايد.

در اكراين از سم مالاتيون10 تا 30 درصد ماده موثره به نسبت 30 - 100 گرم در10 ليتر آب عليه بالغين قبل از تخمگذاري استفاده مي شود. تعداد سمپاشي دو تا سه نوبت و به فاصله هشت  تا ده روز است. آخرين سمپاشي 20 روز قبل از برداشت ميوه انجام مي شود. همچنين سموم فوزالن و كلروفوس نيز عليه بالغين كاربرد دارد.

در روماني فرمولاسيونهايي از سموم ديمتوات ، فورموتيون ، ديازينون ، كارباريل ، سوميسيدين و بازودين عليه اين آفت استفاده مي شود البته سم كارباريل درسالهاي كم باران مصرف بيشتري دارد.

در آلمان بااستفاده از هلي كوپتر سم متوكسي كلر (Rhagolox)  برعليه بالغين بكار مي رود كه بسيار موثر است. عليه لارو وحشره بالغ نيز از ديمتوات يا تري كلروفن استفاده مي شود كه براي واريته هاي ديررس دوبار سمپاشي به  فاصله  دو  هفته  انجام مي گيرد.

در شوروي سابق از سم دي نيتروارتوكروزول (DNOC) بر عليه مراحل زمستانگذران آفت استفاده شده است..

در لهستان سم فنتيون به نسبت يك و يا دو درهزار اثر شديدي بر روي مگسهاي بالغ دارد. سموم فنيتروتيون 50%EC و فورموتيون دو درصد نيز كاربرد  دارد.در بلغارستان نيز از اين سموم استفاده ميشود زمان سمپاشي بعد از ظهور حداقل پنج درصد كل جمعيت بالغين مي باشد.

در دانمارك نيز سموم ديمتوات به ميزان 4/0 تا 8/0 كيلوگرم ماده موثره درهكتار عليه بالغين مگس هاي ميوه   كاربرد دارند.

 

- مبارزه فيزيكي :

استفاده از پرتوهاي يون ساز و ايجاد حشرات نر عقيم يكي از قاطع ترين روشهاي مبارزه مدرن مي باشد دراين نوع مبارزه ژنتيكي حشرات نر عقيم شده توسط اشعه گاما با حشرات نر طبيعي در جفت گيري با حشرات ماده رقابت كرده و تخمهايي كه توسط حشره ماده در زيرپوست ميوه گذاشته مي شود هرگز باز نمي شوند. باتوجه به قاطعيت واهميت زيست محيطي اين روش بررسي هايي دراكثر كشورهاي دنيا درحال انجام است.

در اتريش (1979) نشان داده شد كه تلاقي بين حشرات نر ارقام جنوبي و ما ده هاي مناطق شمالي مگس   گيلاس ايجاد تخمهاي  غيربارور مي كند و سپس با استفاده از اشعه اقدام به عقيم سازي مگس هاي گيلاس نمودند.

در سوئيس (1975) آلمان (1974) بلغارستان (1973) اقدام به رها سازي مگس هاي نر عقيم در مزارع آزمايشي شده است. استفاده از اين روش مصرف سموم شيميايي را كاهش خواهد داد.

در ايتاليا (1975) ميوه هاي حاوي لارو را در معرض اشعه گاما با دزهاي مختلف قرارداده اند وصد كراد اشعه موجب مرگ و مير صددرصد لاروها گرديده است. در دزهاي پايين تر بعضي لاروها تبديل به شفيره مي شوند ولي هيچكدام قادر نيستند تا  سال بعد زنده بمانند.

  - مبارزه زراعي :

شخم و بيل زدن خاك اطراف درختان باعث تلفات مقدار قابل توجهي از شفيره هاي آفت مي گردد. عمليات زراعي شامل شخم و نابودي محلهاي زمستانگذران در پاييز و يا بهار در روسيه توصيه شده است.

 روشي كه كمتر مورد استفاده قرار گرفته است كنترل تناوبي (Alternating) شامل استفاده محدود از  سموم شيميايي برطبق پيش آگاهي وبصورت برداشت يك درميان و تغيير در زمان برداشت رديفهاي متناوب درختان است.

استفاده از انواع تله در مديريت مبارزه با آفات

اولين اقداماتي كه براي تعيين زمان سمپاشي برعليه مگس هاي ميوه انجام مي گرفته شامل استفاده از         تقويم هاي خاص هرمنطقه بوده است. به دليل افزايش حساسيت انسان به باقي مانده حشره كشها،  لزوم كاهش استفاده   از حشره كشها و در عوض افزايش اثر آنها را درپي داشته است كه براي رسيدن به اين هدف، يك   سيستم رديابي صحيح امكان اين عمل را فراهم مي سازد.

استفاده از تله ها و ساير روشهاي نمونه برداري، قسمت مهمي ازمطالعات بررسي اكولوژي و فعاليتي حشره را  در مزارع فراهم مي آورد كه در شرايط ايده آل اطلاعات زيادي در باره جنبه هاي فعاليت حشرات بدست مي دهد. حشرات مختلف  در  شرايط  متفاوت ،  تله ها  و روشهاي نمونه برداري خاص خود را مي طلبد. روشهاي نمونه برداري براي گونه هاي خاص ومقاصد خاص برا ي گونه هاي ديگر قابل تعميم نبوده و عملا" غيرقابل  استفاده است.

تله هاي چسبناك بطور وسيع براي بدام اندازي حشرات  بالدار  كوچك  بخصوص آفات نباتي استفاده    مي شوند اين سطوح چسبنده معمولا" با جلب كننده هاي رنگي،  بويايي و يا عوامل شيميايي ( فرمونها )  بكار مي روند. تله هاي چسبناك يا جلب كننده هاي رنگي معمولا" هر دو جنس حشره را جلب مي كنند وكمتر تحت تاثير حرارت و رطوبت محيط قرار مي گيرند. اين تله ها معمولا" بسياري از حشرات مفيد را نيز جلب مي كنند. استفاده  از  اين تله ها درمبارزه با مگس هاي سفيد، زنجرك ها، مگس سياه مركبات و پسيل مركبات بسيار موفقيت آميز بوده است.

تله هاي زرد وسياه ، قرمز ويا زرد و كره هاي كوچك شبيه ميوه بطور وسيع بعنوان جلب كننده مگسهاي ميوه مورد استفاده قرار مي گيرند. كره هاي رنگي بعنوان محل تخمگذاري بسيار مهم هستند. معمولا"جلب كننده هاي رنگي با جلب كننده هاي بويايي ازقبيل هيدروليزات پروتئين ، نمكهاي آمونيوم ، فرمون ، پارافرمون يا تركيبي از آنها همراه است.

تله هاي رنگي در تركيب با مواد سمي و چسبنده براي رديابي ، تعيين گونه ، تخمين تراكم جمعيت و مديريت مبارزه با مگسهاي ميوه بكار مي روند. انتخاب تله در مرحله اول به نوع حشره اي كه بايد رديابي شود بستگي دارد و درمرحله بعد شرايط آب وهوايي است كه نوع تله را مشخص مي سازد.

 

 انواع تله هاي چسبناك در مديريت مگس هاي ميوه


1.Easiset Delta trap  اين تله در مناطق گرمسير و بدون گرد وغبار كه جمعيت حشره زياد است بكار    مي رود. اثر اين تله در بدام اندازي حشرات بسيار زياد است . اين تله ها در مناطق خشك و با گرد و غبار اثرشان كاهش مي يابد.

 


 2.  Dri - Fly trap تله هاي( Bucket )   در مناطق خشك كه تله هاي قبلي اثر ندارند بكار مي روند. در جمعيت هاي بالاي آفت نيز اين تله ها بخاطر ظرفيت بالاي آنها  توصيه مي شوند.

 


3. Jackson trap  اين  نوع تله  براي  تعيين وجود مگس مديترانه اي ( آفت قرنطينه اي ) بكار        مي رود.

 


4.Dome trap   اين تله بهمراه هيدروليزات پروتئين ، نمكهاي آمونيوم وگاهي همراه با          Magnet plugs  بكار مي رود.

 

 


5.  تله هاي افقي زرد رنگ Vertical yellou trap بهمراه فرمون و يا بدون آن جهت جلب مگس گيلاس و مگس زيتون  بطور وسيع بكار مي روند.

 

6. Cherry fruit fly trap نوع خاصي از تله هاي زرد رنگ كه از سه بخش تشكيل شده است. اين    تله ها معمولا" همراه طعمه از نمك آمونيوم بكار مي روند كه ماده اي فرار بوده و به آهستگي آزاد           مي گردند.

 


 

با استفاده از فرمون در تله هاي رنگي چسبدار تنها حشرات نر به تله مي افتند. پارا فرمونها (ترشحاتي كه به   طور طبيعي توسط ميزبان ترشح شده و تقليدي از فرمون حقيقي است و جلب يك جنس معمولا" نر را باعث مي شود)  نيز  گاهي در اين تله ها استفاده مي شوند.

جهت مديريت مبارزه با مگس هاي ميوه ، دانستن فعاليت و سيكل زندگي آن اهميت دارد. جداسازي ،   شخيص و ساختن فرمونهاي جلب كننده بطور مصنوعي باعث توسعه تله گرديده است. هدف كلي از كاربرد         تله هاي فرموني در مديريت يك آفت عبارت است از :

 - آيا آفت در روي محصول موجود است ؟ Insect detection

 - آيا احتياجي به اقدامات كنترل مي باشد ؟ Thresholds

 - چه هنگامي احتياج به سمپاشي مي باشد ؟ Timing

 -  تعيين كارآيي سمپاش Assessment

 - جمع آوري انبوه به عنوان وسيله كنترل مگس گيلاس ( بالغ ) Mass traping

 

 

در جدول صفحه بعد مواد شيميايي و طعمه هاي مختلف جهت جلب و بدام اندازي جمعيت مگس هاي ميوه نمايش داده مي شود:


Mass Trapping

Lure & Kill

Traps for monitoring

Long life lure

Ordinary lure

Active

Food lure

Species

Dri-fly with

Trimedlure& DDVP or Splat Prog.

Polycore TML or

Protein Hydrolysat

Jackson Delta Dome

Dri fly

Magnet TML    Plug

Septa

Trimedlure

Ceralure

Protein Hydrolysate

Ceratitis capitata

Vertical Yellow trap

Polycore SKL or

Protein Hydrolysa

Vertical Yellow trap dome

Poly Vial with Extender

Poly Vial

Spiroketal

Ammonium salt &Protein Hydrolysate

Dacus oleae

Dri-fly &male annihilation

Polycore    ME or

Protein Hydrolysa

Delta Dome

Dri fly

Magnet Methyl Eugenol Plug

Cotton Wick

Methyl Eugenol

Protein Hydrolysate

Dacus dorsalis

Dri-fly with Cuelure&DDVP

Polycore CU  or

Protein Hydrolysa

Delta Dome

Dri fly

Magnet Cuelure    Plug

Cotton Wick

Cuelure

Protein Hydrolysate

Dacus cucurbitae

Dri-fly with Cuelure&DDVP

Polycore CU  or

Protein Hydrolysa

Delta Dome

Dri fly

Magnet Cuelure    Plug

Cotton Wick

Cuelure

Protein Hydrolysate

Dacus tryoni

Vertical Yellow trap & Ammonium salt

 

Vertical Yellow trap

Ammonium salt Lure

 

No semiochemic

Ammonium salt &Protein Hydrolysate

Rhagoletis sp.

 

 

Dome

 

 

 

Protein Hydrolysate

Anastepha sp.

 

 

 

 

 

Latilure

Protein Hydrolysate

Dacus latifrons

Dri-fly &male annihilation

Polycore    ME or

Protein Hydrolysa

 

Magnet Methyl Eugenol Plug

Cotton Wick

Methyl Eugenol

Protein Hydrolysate

Dacus carambolae

جدول شماره (3)- مواد شيميايي و طعمه هاي مختلف جهت جلب و بدام اندازي جمعيت مگس هاي

 

 

http://www.modares.ac.ir/

[ چهارشنبه ۲۳ آبان۱۳۸۶ ] [ 1:18 AM ] [ مریم ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

About


Blog Custom